Multikriterielles Verfahren zur Ausbauplanung zukünftiger Stromerzeugungsstrukturen

Özalay, Baris; Schnettler, Armin (Thesis advisor); Hillerbrand, Rafaela (Thesis advisor)

1. Aufl.. - Aachen : Mainz (2015)
Dissertation / PhD Thesis

Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2015

Identifier